do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Sabtu, 20 Agustus 2016

LEMBAR PERSETUJUAN AKBID PARAMATALEMBAR PERSETUJUAN


Proposal Penelitian


Karakteristik Ibu dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katobu Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Tahun 2016


Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Proposal Akademi Kebidanan Paramata Raha Kabupaten Muna                                                                                    Raha,   Agustus 2016
Pembimbing I                                                              Pembimbing IILa Ode Muhlisi, A.Kep.,M.Kes                                 Nasaruddin, SKM, M.Si


Mengetahui,
Direktur Akbid Paramata Raha
Kab. Muna
Rosminah Mansyarif, S.Si.T.,M.Kes

LEMBAR PENGESAHAN


Proposal ini telah disetujui dan diperiksa oleh Tim Penguji Proposal Akademi Kebidanan Paramata Raha Kabupaten Muna


TIM PENGUJI

1.      Rosminah Mansyarif, S.Si.T.,M.Kes     (……………………………….)2.      Wa Ode Siti Asma, S.ST.,M.Kes          (……………………………….)3.      Yanti, S.ST                                            (……………………………….)

                                          
Raha,   Agustus 2016 Pembimbing I                                               Pembimbing IIWa Ode Siti Asma, S.ST.,M.Kes                            Yanti, S.ST


Mengetahui,
Direktur Akbid Paramata Raha
Kab. Muna             Rosminah Mansyarif, S.Si.T.,M.kes

Posting Komentar