do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Senin, 10 November 2014

DRAMA DALAM BAHASA MUNA
Ina                   : Anahi Tulungi kanau deki ala kanau boku we medha itu ?
Anahi              : Inodi  Nando apokalalambu tudu deki isaku
Isa                   : Naafa otudugho tora inodi ihintu tituduno anini
Ama                : Ane dofotudu Kamokula mina nembali dokido
Anahi              : Naafa inodi tituduno bela ingka kabarino mie
Ina                   : Ane dofotudu Kamokula mina nembali dokido
Anahi              : umbe, ane dofotudu kamokula mina naembali dokido bahi tamembali anah
                          dhorohaka
Ama                : Fekarimba ane dofotudu  kamokula
Anahi              :  Inodi kasuru tifohalano labihaku akumala welambuno sabangkaku
Ama                : Ane dofotanggari behe kamokula mina naembali tadokalamo
Isa                   : Rampahano dotangariko kansuru okumala we sabangkamu
Anahi              : Inodi akumala deki we lambuno sabangkaku....
Sabangka 1      : Noafa ookalagho orunsa lambumu ?
Sabangka 2      : Anoa bhasitiemu patudhuno notangariko kaawu
Sabangka 1      : Welo beano dopomosigho dua bhe dopoangka – angkatau
Sabangka 2      : Kamokulamo nomasiangko mina numando kamokula bansino Anano
Sabangka 1      : Mai tamatoko wekamokulamu mesalo maafugho
Sabangka 2      : Umbe ihintu beano mesalo maafu nekamokulamu
Anahi              : Ina aesalo maafu Inodi tigho aengguli we kamokula
Ina                   : Umbe panafa sepakuno kosulikie tora

Posting Komentar